Liu X, Zhang Y, Cheng C, Cheng AW, Zhang X, Li N, Xia C, Wei X, Liu X, Wang H
Cell Research doi: 10.1038/cr.2016.142
Publication year: 2017

CRISPR-Cas9-mediated multiplex gene editing in CAR-T cells